silkscreens

installation view @ ileana tounta, athens
New Disorder, 2011